espa skole og barnehage

Espa Kulturhus

Alt under samme tak

Litt om Espa skole & barnehage

Espa skole og barnehage ligger vakkert plassert oppe i lia på Espa. Skolen og barnehagen er under samme tak og samme ledelse. Bygget ble tatt i bruk 1. august 2012. Inneværende skoleår/barnehageår har vi ca 50 elever i skolen og ca 25 barn i barnehagen. Alt i alt, rundt 75 barn på huset og 21 ansatte i små og store stillinger!

Ved at skolen og barnehagen er organisert som et oppvekstsenter ligger forholdene godt til rette for god overgang mellom barnehage og skole. Vi vektlegger samarbeid mellom skole og barnehage der dette er mulig og formålstjenlig. Vi erfarer at dette samarbeidet er meget positivt for alle parter. Barna i barnehagen opplever å bli trygge i samvær med de store barna og skoleelevene får en tilleggsarena for utvikling av omsorg og empati. «Tidlig innsats»; da med tanke på både barnehagen og småskoletrinnet i skolen, har stort fokus. 

Espa skole og barnehage har et flott uteareal med muligheter for ulike aktiviteter. Vi har etablert samarbeid med Hamar naturskole, Espa turstilag, Stange allmenning og aktuelle grunneiere for å kunne legge godt til rette for uteaktiviteter i barnehagen, og uteskole for elevene. Gapahuk, grillhytte og et nærmiljøanlegg (Eventyrskogen) gir god hjelp til læring på alternative arenaer. Vi har i stor grad tatt inn over oss behovet barn og unge har for økt fysisk aktivitet og endrede innfallsvinkler/praksisendring i skolefagene. Espa kulturhus er en viktig og god samarbeidspartner for virksomheten.

Kontakt: Rektor Anne Godsveen Mail: anne.godsveen@stange.kommune.no Tlf: 625 625 71, 906 29 188.

 

 

 

 

 

Espa kulturhus

Espa kulturhus er samlokalisert med Espa skile og barnehage og ble tatt i bruk i august i 2012. Lokale lag og foreninger, lokalt næringsliv og privatpersoner skaffet nødvendige midler for å kunne oppføre det ønskede bygget. Åtte lokale lag og foreninger drifter kulturhuset på frivillig basis. Det arrangeres ulike konserter, kino, kunstutstillinger og teaterforestillinger. Kulturhuset leies ut til andre som avholder ulike arrangement, konserter, lokalt næringsliv som avholder møter kurs og konferanser, til private for konfirmasjoner, bryllup og bursdager.

Lokale lag og foreninger låner lokaler gratis til sine møter, treninger og øvelser. Espa kulturhus samarbeider godt med Espa skole og barnehage og begge arbeider for å finne gode løsninger.

Ønsker du å leie lokaler?

Ta kontakt med Inger på tlf: 917 81 733

Mail: ingsle53@hotmail.com

Lukk meny